Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Fittbike Spinning, Vezér Boglárka (székhely: 7632 Pécs, Esztergályos János utca 23.) nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adószám: 66917797-1-22 (40891508) 

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja, hogy Vezér Boglárka által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


Üzemeltető:

Fittbike Spinning Klub
Székhelye: 7632 Pécs, Esztergályos János u. 23.
Adószám: 66917797-1-22
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 40891508
Bejegyző szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Telefonszám: +36-30-9597-945
E-mail cím: bogi.vezer@gmail.com

Adatkezelés jogalapja

Fittbike Spinning Klub  az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vendég az egyes adatkezelések tekintetében a Fitness terem használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Fittbike Spinning Klub adatkezelésének célja a bejelentkezési rendszer használata, számlázás a vendégeknek.

Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

A jelen tájékoztató kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. Az adatkezelés kizárólag az érintett személy önkéntes hozzájárulásával, elektronikus úton vagy személyesen átadott adataira vonatkozik.Felelősség:

Fittbike Spinning Klub a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.


Adatkezelés időtartama

Az adatok törlésének határideje: A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők. A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja, valamint számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

A Felhasználó személyes adatainak törlését vagy módosítását az alábbi módokon kezdeményezheti:
– postai úton (Vezér Boglárka, 7636 Pécs, Fenyer dűlő 68.)

Személyes adatot megismerő személyek köre

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Fittbike Spinning Klub a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


Adatfeldolgozók megnevezése:

Számlák készítése: 
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2000 Szentendre,
Táltos utca 22. B. ép.

Könyvelés:
SHS KFT.
7621 Pécs, Rákóczi u. 35-37.

A fentieken túl a Látogatóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Látogató hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatbiztonság

Fittbike Spinning Klub a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli.

Fittbike Spinning Klub megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek érdekében az adatkezelési, illetve adatvédelmi jogszabályok és az adatok jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érvényre juttatásához szükségesek.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt Vezér Boglárka egyéni vállalkozó helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

Az érintett a törlést írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Fittbike Spinning Klub zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Fittbike Spinning Klub megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:

Fittbike Spinning Klub fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Látogatót megfelelő módon (hírlevélben) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Látogatók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.


Adatkezelésben érintettek jogai:

- Tájékoztatáshoz való jog
Amennyiben a Felhasználó kéri, a Fittbike Spinning Klub tájékoztatást ad a Vendégre vonatkozó és Vezér Boglárka által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A Látogató bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Vezér Boglárkához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Kamerarendszer

Adatkezelő az edzőterem területén az emberi élet, testi épség megóvása, veszélyes gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelmi célból (7632 Pécs,Esztergályos János út 23.) kamerarendszert üzemeltet.

Az edzőterem látogatói a terem szolgáltatásainak igénybe vételével, illetve a terembe történő belépéssel önkéntesen, befolyásmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk képmás (fotó vagy videó) és /vagy hangfelvétel készüljön a FITTBIKE SPINNING KLUB által szervezett zártkörű, vagy nyílt rendezvényeken, illetve mindazon eseményeken, ahol a Fittbike Spinning Center szervezésében és /vagy képviseletében a látogató részt vesz.

Az edzőterem látogatói továbbá hozzájárulnak és felhatalmazzák a Fittbike Spinning-et, hogy a www.fittbike.hu honlapon, a belső kommunikációs anyagokban és felületeken felhasználja, közzé tegye és nyilvánosságra hozza a Társaság bemutatása, népszerűsítése és információközlés céljából a felvételeket. 

A látogatók tudomásul veszik és elfogadják, hogy hozzájárulásuk az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti a Fittbike Spinning Centert.

Kártérítés

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Minden egyes Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatok naprakészségének követelménye tekintetében a Felhasználó az Adatkezelővel köteles együttműködni. Amennyiben a regisztrált Felhasználó adataiban változás történik, azt köteles bejelenteni, amennyiben ezt nem teszi meg az ebből származó esetleges károkat, költségeket a Felhasználó viseli.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Az Adatkezelő adatvédelmi felelős kinevezésére nem kötelezett.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (a munkaállomáshoz kizárólag jelszóval lehet hozzáférni, a számítógépeket tűzfalak védik, antivírus programok kerültek telepítésre.  Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat. 

Fittbike Spinning Klub, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Fittbike Spinning Klub valamennyi alkalmazottja, munkavállalója, illetve a céggel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit betartani, azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekinteni. Az adatkezelés során az adatkezelési alapelvek figyelembe vételével tisztességesen és törvényesen, legjobb tudásuk és az adott helyzetben fokozottan elvárható figyelemmel eljárni. Mindezt kötelesek írásban, titoktartási nyilatkozat formájában is rögzíteni.

Pécs, 2019.05.20.